Nikki HDA250E / Mitsubishi MN143061

$ 49.69

Bosch licensed
Nikki EV6 fuel injector
Compact size injector
Sumitomo port
12 hole nozzle

Mitsubishi 2.0L 4G63 motor

Nikki HDA250E
Mitsubishi MN143061
Suzuki 15710-27G00